احکام روزه

احکام روزه

سوال 1- بر چه کسانى روزه واجب نیست؟

جواب:

بر چند دسته روزه واجب نیست: 1. پیرمرد و پیرزنى که گرفتن روزه براى آنان مشقّت دارد؛ 2. زن باردارى که گرفتن روزه براى حمل یا خودش ضرر دارد؛ 3. زن شیر دهى که گرفتن روزه، براى بچه یا خودش ضرر دارد؛ 4. بیمارى که گرفتن روزه براى او ضرر دارد؛ 5. کسى که بیمارى دارد که زیاد تشنه مى شود و نمى تواند تشنگى را تحمل کند؛ 6. کسى که به سن بلوغ نرسیده است؛ 7. زنى که خون حیض و نفاس مى بیند؛ 8. کسى که به مسافرت مى رود و در جایى قصد اقامت ده روز نمى کند؛ 9. کسى که به جهت ضعف بنیه، گرفتن روزه براى او مشقّت فراوان دارد و غیرقابل تحمل است؛ 10. کسى که بى هوش است و یا در کما به سر مى برد؛ 11. دیوانگان.

توضیح المسائل مراجع، 1729، 1725، العروة الوثقى، ج 2 ؛ کتاب الصوم، فصل فى طرق ثبوت الهلال.

 

سوال 2- نیت روزه چگونه است؟

جواب:

نیت «روزه»؛ یعنى، شخص تصمیم داشته باشد براى انجام دادن فرمان خداوند، از اذان صبح تا مغرب، کارى که روزه را باطل مى کند، انجام ندهد و لازم نیست آن را از قلب خود بگذراند و یا بر زبان جارى کند.

العروة الوثقى، ج 2، نیة الصوم.

 

سوال 3- ابتدا و انتهاى نیت روزه به طور عادى چه زمانى است؟

جواب:

 نیت روزه ماه رمضان و نذر معیّن، از اول شب تا اذان صبح و براى روزه غیر معین (مانند روزه قضا و نذر مطلق)، از اول شب تا ظهر روز بعد است. نیت روزه مستحبى، از اول شب شروع شده و تمام روز - تا موقعى که به اندازه نیت کردن به مغرب وقت مانده باشد - ادامه دارد.

آیت الله وحید، توضیح المسائل، م 1560، 1561، 1572 و 1573؛ توضیح المسائل مراجع، م 1552، 1553، 1555 و 1565.

 

سوال 4- شب، قصد گرفتن روزه داشتم، اما سحر بیدار نشدم تا نیّت کنم. نزدیک آفتاب از خواب بیدار شدم، آیا روزه ام صحیح است؟

جواب:

اگر آنچه روزه را باطل مى کند، انجام نداده اید، روزه صحیح است.

العروة الوثقى، ج 2، نیة الصوم.

 

سوال 5- نمى دانم فردا اول ماه رمضان است یا آخر شعبان، آیا گرفتن روزه واجب است؟ به چه نیت روزه بگیرم؟

جواب:

 خیر، گرفتن روزه آن روز واجب نیست؛ ولى اگر بخواهید روزه بگیرید، نمى توانید به نیت ماه رمضان بگیرید؛ بلکه باید به نیت ماه شعبان یا روزه قضا - اگر به ذمه دارید - و مانند آن روزه بگیرید و چنانچه بعد معلوم شود، ماه رمضان بوده، از رمضان محسوب مى شود و اگر در اثناى روز بفهمید، باید فورى نیت خود را به روزه ماه رمضان برگردانید.

توضیح المسائل مراجع، م 1568،1569 ؛ آیت الله وحید، توضیح المسائل، م 1576 و 1577.

 

سوال 6- در ماه رمضان باید براى هر روز نیت کرد، یا اینکه یک نیت در اول ماه کافى است؟

جواب:

اگر شب اول ماه رمضان نیت کند که یک ماه را روزه بگیرد، کافى است؛ ولى بهتر است (احتیاط مستحب) در هر شب ماه رمضان، براى روزه فرداى آن نیز، نیت کند.

العروة الوثقى، ج 2، نیة الصوم، م 15.

 

سوال 7- اگر شب اول ماه رمضان، نیت روزه را فراموش کند و پیش از ظهر یادش بیاید، تکلیف روزه او چیست؟

جواب:

به نظر همه مراجع تقلید به جز آیت الله وحید؛ اگر مبطلات روزه را مرتکب نشده، باید نیت کند و روزه اش صحیح است و اگر یکى از آنها را مرتکب شده، روزه او باطل است؛ ولى [ به احترام ماه رمضان ] باید تا اذان مغرب، از کارى که روزه را باطل مى کند، خود دارى و بعد از ماه رمضان، آن روز را قضا کند.

توضیح المسائل مراجع، م 1561.

به نظر آیت الله وحید؛ اگر مبطلات روزه را مرتکب نشده، باید نیت کند و روزه بگیرد و بنابر احتیاط واجب بعد از ماه رمضان نیز قضا نماید و اگر یکى از آنها را مرتکب شده، روزه اش باطل است؛ ولى [ به احترام ماه رمضان ] باید تا اذان مغرب از کارى که روزه را باطل مى کند، خوددارى و بعد از ماه رمضان آن روز را قضا کند.

آیت الله وحید، توضیح المسائل، م 1569.

 

سوال 8- آیا با شروع اذان مغرب، افطار روزه جایز است؟

جواب:

 اگر روزه دار یقین دارد با شروع اذان، وقت داخل شده، افطار هم زمان با شروع اذان اشکال ندارد و اگر شک یا گمان دارید، افطار روزه جایز نیست.

توضیح المسائل مراجع، م 742.

 

سوال 9- آیا مى شود در ماه رمضان، براى فرار از روزه مسافرت کرد؟

جواب:

مسافرت کردن در ماه رمضان - هر چند به عنوان فرار از روزه باشد - اشکال ندارد؛ ولى این امر تا قبل از روز بیست و سوم مکروه است.

العروة الوثقى، ج 2، شرایط وجوب الصوم، م 4 و 6.

 

سوال 10- کسى که پیش از ظهر تصمیم به مسافرت دارد، تکلیف روزه او چه مى شود؟

جواب:

به نظر همه (به جز آیت الله سیستانى)؛ اگر پیش از ظهر مسافرت کند، روزه اش باطل است؛ ولى قبل از آنکه به حد ترخّص برسد، نمى تواند روزه را بخورد.

توضیح المسائل مراجع، م 1721 ؛ آیت الله وحید، توضیح المسائل، م 1729 و دفتر آیت الله خامنه اى.

به نظر آیت الله سیستانى؛ اگر پیش از ظهر مسافرت کند، بنابر احتیاط واجب باید روزه اش را افطار کند؛ ولى قبل از آنکه به حد ترخص برسد، نمى تواند روزه را بخورد.

آیت الله سیستانى، توضیح المسائل مراجع، م 1721.

 

سوال 11- به جهت بیمارى مربوط به لثه، در روز چندین بار از آن خون مى آید؛ ولى گاهى بدون توجّه فرو مى رود، آیا روزه باطل مى شود؟

جواب:

اگر بدون توجه و اختیار فرو داده شود، روزه صحیح است.

امام، استفتاءات، ج 1، روزه، س 6 ؛ توضیح المسائل مراجع، م 1573 ؛ آیت الله وحید، توضیح المسائل، م 1581 و آیت الله خامنه اى، اجوبة الاستفتاءات، س 765.

 

سوال 12- کسى که مى داند یا احتمال مى دهد، در روز غذاى باقى مانده در لاى دندان فرو برده مى شود، آیا لازم است هنگام سحر خلال یا مسواک کند؟

جواب:

به نظر آیات عظام خامنه اى و نورى؛اگر در حد احتمال باشد، اشکال ندارد؛ ولى اگر بداند در روز چیزى از آن فرو مى رود، باید دندان خود را خلال یا مسواک کند و اگر انجام ندهد و چیزى از آن فرو رود، روزه اش باطل مى شود و اگر فرو نرود، بنابر احتیاط واجب، باید قضاى آن را به جا آورد.

توضیح المسائل مراجع، م 1578 ؛ آیت الله خامنه اى، اجوبة الاستفتاءات، س 764.

به نظر آیات عظام سیستانى و صافى؛ اگر در حد احتمال باشد، اشکال ندارد؛ ولى اگر بداند در روز چیزى از آن فرو مى رود، باید دندان خود را خلال یا مسواک کند و اگر انجام ندهد، روزه اش باطل مى شود (هر چند چیزى از آن فرو نرود).

توضیح المسائل مراجع، م 1578 و آیت الله سیستانى، تعلیقات على العروة ، ج 2، المفطرات، م 1.

به نظر آیت الله مکارم؛ اگر در حد احتمال باشد، اشکال ندارد؛ ولى اگر بداند در روز چیزى از آن فرو مى رود، بنابر احتیاط واجب، باید دندان خود را خلال یا مسواک کند و اگر انجام ندهد و غذا فرو رود، روزه را تمام کند و بعد از ماه رمضان قضا نماید.

آیت الله مکارم، توضیح المسائل مراجع، م 1578.

به نظر آیت الله وحید؛ اگر در حد احتمال باشد، اشکال ندارد؛ ولى اگر مطمئن باشد در روز چیزى از آن فرو مى رود، باید دندان خود را خلال یا مسواک کند و اگر انجام ندهد و چیزى از آن فرو رود، روزه اش باطل مى شود.

آیت الله وحید، توضیح المسائل، م 1586.

 

سوال 13- اگر شخص روزه دار در اثر فراموشى چیزى بخورد، آیا تذکر دادن به او واجب است؟

جواب:

خیر؛ تذکر دادن به او واجب نیست.

دفتر همه مراجع.

 

سوال 14- حکم غرغره کردن براى روزه دار چیست؟

جواب:

اگر هنگام غرغره کردن، آب از حلق به پایین برود، روزه باطل مى شود.

دفتر همه مراجع.

  

سوال 15- آیا مسواک کردن با خمیر دندان، در حال روزه اشکال دارد؟

جواب:

خیر؛ مسواک زدن در حال روزه اشکال ندارد؛ ولى باید از فرو رفتن آب دهان جلوگیرى شود.

امام، استفتاءات، ج 1، روزه س 11 ؛ العروة الوثقى، ج 2، المفطرات، الثانى.

 

سوال 16- حکم تزریق آمپول در حال روزه ماه رمضان چیست؟

جواب:

به نظر آیت الله خامنه اى؛ اگر آمپول جنبه غذایى و تقویتى دارد، بنابر احتیاط واجب، باید از تزریق آن خود دارى کرد؛ ولى اگر جنبه دوایى دارد و یا عضو را بى حس مى کند، تزریق آن اشکال ندارد.

توضیح المسائل مراجع، ج 1، م 1576 ؛ آیت الله خامنه اى، اجوبة الاستفتاءات، س 767.

به نظر آیت الله مکارم؛ اگر آمپول جنبه غذایى و تقویتى یا دوایى دارد، بنابر احتیاط واجب باید از تزریق آن خوددارى کرد؛ ولى اگر عضو را بى حس مى کند، تزریق آن اشکال ندارد.

توضیح المسائل مراجع، ج 1، م 1576.

به نظر آیت الله وحید؛ تزریق آمپول روزه را باطل نمى کند؛ خواه جنبه غذایى و تقویتى داشته باشد، یا جنبه دوایى و مانند آن.

توضیح المسائل مراجع، ج 1، م 1576 ؛ آیت الله وحید، توضیح المسائل، م 1584.

 

سوال 17- حکم تزریق سرم در حال روزه ماه رمضان چیست؟

جواب:

به نظر آیات عظام خامنه اى، مکارم و وحید؛ بنابر احتیاط واجب، باید از تزریق سرم خوددارى کند؛ خواه جنبه غذایى و تقویتى داشته باشد، یا جنبه دوایى و مانند آن.

آیت الله خامنه اى، اجوبة الاستفتاءات، س 767؛ آیت الله مکارم، توضیح المسائل مراجع، م 1576 و دفتر آیت الله وحید.

به نظر آیات عظام سیستانى، صافى و نورى؛ تزریق سرم روزه را باطل نمى کند؛ خواه جنبه غذایى و تقویتى داشته باشد، یا جنبه دوایى و مانند آن.

آیت الله صافى، جامع الاحکام، ج 1، س 473 و دفتر آیات عظام سیستانى و نورى.

 

سوال 18- آیا ریختن دارو به چشم(مانند قطره چشمى)، روزه را باطل مى کند؟

جواب:

 اگر دارو به حلق نرسد و یا به حلق برسد ولى فرو نبرد، روزه اش باطل نمى شود.

توضیح المسائل مراجع، م 1580 ؛ العروة الوثقى، ج 2، المفطرات، الثانى، م 5 - 1.

 

سوال 19- استعمال عطر براى روزه دار، در ماه رمضان چه حکمى دارد؟

جواب:

استعمال عطر براى روزه دار مستحب است؛ ولى بو کردن گیاهان معطّر مکروه است.

العروة الوثقى، ج 2، الفصل الخامس؛ اللمعة الدمشقیة، ج 2، ص 133.

 

سوال 20- اگر روزه دار به جهت حالت تهوع، قى کند؛ روزه اش چه حکمى دارد؟

جواب:

اگر بى اختیار باشد، اشکال ندارد؛ ولى اگر از روى عمد باشد، روزه را باطل مى کند.

توضیح المسائل مراجع، م 1646 ؛ آیت اله وحید، توضیح المسائل، م 1654.

 

سوال 21- حکم کشیدن سیگار و تنباکو در حال روزه چیست؟

جواب:

احتیاط واجب آن است که روزه دار، از دود سیگار و تنباکو خود دارى کند.

خامنه اى، اجوبة الاستفتاءات، س 760 ؛ توضیح المسائل مراجع، م 1605 ؛ آیت الله وحید، توضیح المسائل، م 1613.

 

 سوال 22- کسى که مدتى روزه گرفته و نماز خوانده است و بعد بفهمد جنب بوده، تکلیف او چیست؟

جواب:

اگر متوجه اصل جنابت نبوده، روزه هاى او صحیح است؛ ولى باید نمازها را قضا کند.

امام، استفتاءات، ج 1، روزه، س 31 ؛ آیت الله خامنه اى، اجوبة الاستفتاءات، س 195 ؛ آیت الله نورى، استفتاءات، ج 2، س 69؛ آیت الله سیستانى، منهاج الصالحین، م 985 و دفتر آیات عظام وحید و مکارم و آیت الله صافى، هدایة العباد، ج 1، م 1282.

 

سوال 23- اگر در ماه رمضان آیه قرآن یا حدیث را به طور سهوى غلط بخواند، تکلیف روزه اش چیست؟

جواب:

روزه اش باطل نمى شود؛ ولى باید سعى کند قرآن یا احادیث را درست بخواند.

العروه الوثقی، ج 2، المفطرات، الخامس.

 

سوال 24- اگر کسى با کتابت، دروغى را به نبى اکرم صلى الله علیه وآله یا امامان علیهم السلام نسبت بدهد، آیا روزه اش باطل مى شود؟

جواب:

آرى، روزه اش باطل مى شود؛ هر چند با نوشتار باشد.

العروةالوثقى، ج 2، المفطرات، الخامس.

 

سوال 25- کسى که پیش از اذان صبح، با حالت احتلام از خواب بیدار مى شود، آیا مى تواند تا نزدیک اذان، غسل نکند و تیمم کند؟

جواب:

اگر غسل را به تأخیر اندازد تا جایى که وقت تنگ شود، گناه کرده است. در این صورت باید پیش از اذان صبح، تیمم کند و روزه او صحیح است.

العروة الوثقى، فصل فى المفطرات ، م 26 ؛ توضیح المسائل مراجع، م 1621.

 منبع:www.porseman.org

/ 1 نظر / 105 بازدید
پایگاه خبری سبد نیوز (www.s‌a‌b‌a‌d‌n‌e‌w‌s.com)

ای بی خبر بکوش که صاحب خبر شوی پایگاه خبری سبد نیوز پس از ماه ها تحقیقات آکادمیک و میدانی به این نتیجه رسید که تنها در سه حوزه فرهنگ و هنر ، اقتصاد و فن آوری اطلاعات اخبار و رویدادهای گوناگون را از ده ها خبرگزاری ، روزنامه ها، سایت ، شبکه های ماهواره ای و... جمع آوری کند و در بخش ها و زیر مجموعه های تخصصی در اختیار علاقمندان بگذارد. چناچه شما نیز همچون هزاران کاربر دیگر دغدغه هایی از جنس هنری ، اقتصادی و یا آی تی دارید با ما همراه شوید و در صورت تمایل می توانید آخرین اخبار این پایگاه را در سایت و یا وبلاگ خود داشته باشید، کد اخبار سبد نیوز را از آدرس زیر در وبلاگ خود کپی کنید: http://w‌w‌w‌.s‌a‌b‌a‌d‌n‌e‌w‌s.c‌o‌m/links.php با تشکر پایگاه خبری سبد نیوز w‌w‌w‌.s‌a‌b‌a‌d‌n‌e‌w‌s.‌c‌o‌m i‌n‌f‌o‌@‌s‌a‌b‌a‌d‌n‌e‌w‌s‌.‌c‌o‌m